Lưu ý: Cách kiểm tra thông tin học phần đã đăng ký trong từng học kỳ
16/08/2022 - Lượt xem: 6545

Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202208/Images/huong-dan-sinh-vien1-20220816091835-e.png
Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202208/Images/huong-dan-sinh-vien-2-20220816091835-e.png